free bootstrap themes


ระบบบำบัดน้ำเสีย - นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่ทางบริษัท ซีพีพูลได้คิดค้นเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย คือการออกแบบถังบำบัดน้ำเสียด้วยไฟเบอร์กลาส ชนิดทนแรงดึงแรงกด ทนกรด ทนด่าง และสามารถผลิตตามแบบลูกค้าหรือตามการออกแบบของบริษัท และในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย เราใช้สารเคมีชีวภาพหรือเรียกว่าเอมไซม์เข้ามาติดตั้งเพื่อช่วยในการย่อยสลายคราบสกปรก ไขมันในถังหรือบ่อดักไขมัน ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นได้อย่างชัดเจนในขั้นตอนเดียว ลดภาระการตักขนถ่ายไขมัน และบำบัดน้ำเสีย ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดพลังงาน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริการของเราจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังสามารถลดขนาดถังบำบัดน้ำเสียให้เล็กลงได้ด้วย